Jaarverslagen

Jaarverslag beleid Papoeajeugd naar School (PJNS) 2015

Inleiding

Het jaar 2015 is bestuurlijk een overgangsjaar geweest waarin we, ondanks bestuurswisselingen In Nederland, het aantal kinderen dat we hebben kunnen steunen hebben kunnen uit breiden van 1173 kinderen naar 1281 kinderen. Ook hebben we enkele fysieke projecten kunnen bekostigen.

In 2015 hebben we, na de verjonging en uitbreiding van ons bestuur in Merauke, ook een goede nieuwe voorzitter kunnen vinden.

Het bestuur in Nederland is, na een terugval van vijf naar twee bestuursleden, in 2015 weer tot vier bestuursleden uitgebreid en is een nieuwe penningmeester gevonden.

Tot slot is dit verslag een samenvatting van alle resultaten. Over alle resultaten wordt uitgebreid verslag gedaan in onze Nieuwsbrief, die 2 maal per jaar verschijnt en op onze site www.pjns.nl  staat.

 

Resultaten in Papua

In 2015 is aan 1281 jeugdigen een beurs verstrekt. Van één internaat is de aanvraag aangehouden, maar nadat we in oktober 2015 op werkbezoek zijn geweest is de aanvraag alsnog goed gekeurd. We blijven streng op de voorwaarden voor verstrekking toezien om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt.

De uitbreiding met 68 extra kinderen in Tanah Merah in het binnenland is goed gelukt. Onze in 2013 gevonden nieuwe betrouwbare contactpersoon werkt goed. Voor het schooljaar 2015-2016 zijn weer 40 kinderen op 2 lagere scholen ondersteund en zijn er 28 leerlingen op het primair voortgezet onderwijs toegevoegd, totaal dus 68 kinderen.

Extra gelden voor beurzen kwamen, wederom beschikbaar door: een kerstgift van de Stg. Zorgsaam (jeugdwerk) en Heijs Management Ondersteuning in Amsterdam (vanaf 2013 voor vijf jaar toegezegd, actief in de zorg en tbv beurzen voor de AKPER, academische opleiding voor verpleging.)

Tot slot hebben we, door extra gelden in te zamelen in Nederland, ook meer fysieke projecten kunnen financieren en uitvoeren:

  • De aanschaf van schriften en schrijfgerei voor kinderen in het project Kuda Mati;
  • Het slaan van een waterpomp in Kepi                                                                                                                                                                                                                                            

 

Resultaten in Nederland

Het aantal donateurs, met name privé personen, slinkt al jaren, omdat velen van hen tot 1962 in Nieuw Guinea gewoond hebben, maar inmiddels te oud worden of overlijden. Via PR komen we aan minder privé personen als donateur dan er weg vloeien. In 2015 is het aantal donateurs en adressen waaraan we de Nieuwsbrief versturen, na een stabilisatie in 2013/14 op 1000, gedaald naar 950.

De doelstelling om meer gelden via bedrijven op te halen, en via deze bedrijven ook PR voor PJNS te

voeren, is in 2014 zeker gelukt, maar kon in 2015 niet worden doorgezet in verband met bestuurlijke problemen. In 2016 kan dit weer opgepakt worden.

 

Werkbezoek

Het tweejaarlijkse werkbezoek - voor steun en controle - heeft in de zomer van 2015 plaats gevonden. We zijn erin geslaagd om een nieuwe voorzitter te vinden waarmee het lokale bestuur weer op sterkte is. Een aantal lopende projecten zijn bezocht en die lopen goed. Verder zijn twee projecten uitgebreid bezocht. Ten eerste het internaat in Kumbe dat slecht functioneerde. Nu er een nieuwe internaatbeheerder is, loopt het weer goed en is de aangehouden aanvraag goed gekeurd. Ten tweede was er een nieuwe aanvraag voor bijvoeding van 60 kinderen van de kleuterschool in Buti. Na het bezoek van deze school is deze aanvraag ook goedgekeurd.

 

 Financieel beleid

Een deel van onze gelden was belegd in aandelen. Dit heeft tot enkele jaren geleden goede resultaten gehad. In 2013 brachten de beleggingen echter amper iets op. Daarom vinden we het risico van beleggen nu te groot om dit te doen met van donateurs ontvangen gelden. In 2013 is twee derde van de portefeuille met een kleine winst verkocht. In 2015 konden we het laatste deel van onze portefeuille niet goed genoeg verkopen. Als de economische ontwikkelingen in 2016 verbeteren, kan het laatste deel naar verwachting in 2016 verkocht worden.

Tot slot zal de opbrengst van de gelden uit de eeuwige adoptie (beurzen bekostigd uit de rente van grote giften, die speciaal daarvoor gestort zijn) voortaan apart verantwoord worden. Gegeven de lage rente (momenteel 0,5%) en de dreiging van een negatieve rente, wordt nagedacht of we dit niet om moeten bouwen.

 

Overzicht van onze resultaten 2015:                     Begroot                 Werkelijk (cijfers volgen nog)

1. inkomsten                                                          € 42.306,-            € ,-

2. kosten (Website, Nieuwsbrief, accountant.)      € 15.050,-            € ,-

3. Besteed aan doelstelling                                    € 56.389,-            € ,-

4. Tekort                                                                 € 29.133,-            € ,-

 

Dit tekort is gepland beleid, omdat ons eigen vermogen groot genoeg is en wel wat kleiner kan zijn. Daarmee kunnen er ook meer kinderen onderwijs volgen. Voor ons financieel verslag 2015 verwijzen we u naar onze site: https://pjns.nl/

 

Bestuurszaken

Het bestuur in Nederland bestaat volledig uit vrijwilligers die geen salaris ontvangen. De meeste bestuursleden declareren ook geen onkosten.

Hetzelfde geldt voor de vrijwilligers – niet bestuursleden – voor de Nieuwsbrief/Website, de financiële administratie en de twee vertalers.

Het bestuur bestond in 2014 uit:

Voorzitter                                          : Jan Heijs, Amsterdam.

Secretaris                                         : Ton van Breemen, Beverwijk.

Penningmeester                               : Jan Heijs tot 1 oktober 2015, daarna Karin Buckens.

Lid                                                     : Antoon Egging.

Lid                                                     : vacature.

In 2015 heeft het bestuur in Nederland, zoals gebruikelijk, weer 4 keer vergaderd.

Ook in 2015 zijn weer twee Nieuwsbrieven verschenen.

 

Voor 2016 zijn de doelstellingen:

  • Continueren van beleid en verdere uitbreiding beurzen in het binnenland met name Kepi.
  • Versterking van het bestuur in Nederland met minimaal één lid tbv acties in Nederland.
  • Het houden van een contactdag voor onze donateurs in Nederland.
  • Het maken van een website deel waarop (nieuwe) donateurs gericht een project kunnen steunen.
  • Het maken en uit proberen van een modern lesprogramma met een leskist met Papua gebruiksvoorwerpen voor scholen over Papua.
  • De werkgroep onderwijs met onze zusterorganisatie Hapin verder uit breiden en van uitwisseling van zaken komen tot concrete samenwerking.

 Tot zover het inhoudelijk jaarverslag 2015.

 

2014

Jaarverslag beleid Papoeajeugd naar School (PJNS).

1. Inleiding

Het jaar 2014 is een zeer actief jaar geweest waarin we zoals gebruikelijk weer rond de 1200 kinderen hebben kunnen steunen en een aantal fysieke projecten hebben kunnen bekostigen.
Maar het is ook een roerig jaar geweest. In Merauke is ons lokale bestuur in 2013 uitgebreid met twee vrijwilligers, en in 2014 met één vrijwilliger. Maar de onderlinge samenwerking aldaar liep stroef. In het bestuur in Nederland ontstond in de loop van 2014 verschil van inzicht over hoe dit op te lossen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het feit, dat eind 2014 twee bestuursleden van PJNS Nederland om deze reden het bestuur wilden verlaten, hetgeen per 31 december 2014 gebeurd is. Om privé redenen heeft ook een derde bestuurslid zijn lidmaatschap per 31-12-2014 opgezegd. (Het overgebleven bestuur van twee personen is begin 2015 weer naar drie personen uitgebreid.)
Tot slot is dit verslag een samenvatting van alle resultaten. Over alle resultaten wordt uitgebreid verslag gedaan in onze Nieuwsbrief, die 2 maal per jaar verschijnt en op onze site
www.pjns.nl

2. Resultaten in Papoea

In 2014 is aan 1173 jeugdigen een beurs verstrekt. Het hadden er iets meer kunnen zijn dan normaal als de aanvragen door de scholen en internaten allemaal correct waren in gediend. Maar we blijven streng op de voorwaarden voor verstrekking toezien om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt.
Bovendien is in het schooljaar 2013/2014 een beurs verstrekt aan 40 extra kinderen in Tanah Merah in het binnenland. Hiervoor is een nieuwe betrouwbare contactpersoon gevonden tijdens ons werkbezoek in 2013. Alles is goed verlopen en voor het schooljaar 2014-2015 zijn weer 40 kinderen op 2 lagere scholen ondersteund en zijn er 28 leerlingen op het primair voortgezet onderwijs toegevoegd, totaal dus 68 kinderen.
Extra gelden voor beurzen kwamen, wederom beschikbaar door: een kerstgift van de Stg. Zorgsaam (jeugdwerk) en Heijs Management Ondersteuning in Amsterdam (vanaf 2013 voor vijf jaar toegezegd, actief in de zorg en tbv beurzen voor de AKPER, academische opleiding voor verpleging.) Tot slot hebben we, door extra gelden in te zamelen in Nederland, ook meer fysieke projecten kunnen financieren en uitvoeren:

- Computers voor het meisjesinternaat St. Theresia.
- Naaimachines, stof, kookgerei en een koelkast voor SMP Luar Biasa,
- De aanschaf van schriften en schrijfgerei voor kinderen in het project Kuda Mati.
- De aankoop van schoolboeken voor arme kinderen voor de middelbare school Yos Sudarso.

De projecten zijn gesteund door Stichting Komitee Ontwikkelingssamenwerking Overdie en Kooimeer (KOOK) in Alkmaar, De kringloopwinkel Vraag en Aanbod in Wychen (evenals in 2013) en door stichting Het Bosje (voor het eerst in 2014, een stichting gerelateerd aan het Jeugdwerk.)

3. Resultaten in Nederland

Het aantal donateurs, met name privé personen, slinkt al jaren, omdat velen van hen tot 1962 in Nieuw Guinea gewoond hebben, maar inmiddels te oud worden of overlijden. Via PR komen we aan minder privé personen als donateur dan er weg vloeien. In 2014 is het aantal donateurs en adressen waaraan we de Nieuwsbrief versturen, net als in 2013, gestabiliseerd op ca. 1000.
De doelstelling om meer gelden via bedrijven op te halen, en via deze bedrijven ook PR voor PJNS te voeren, is zeker gelukt. Twee bedrijven hebben beurzen gefinancierd en drie bedrijven hebben fysieke projecten gefinancierd. Stichting het Bosje voor het eerst in 2014 en zijn bereid om, bij goede ervaring met deze eerste gift, vaker projecten te financieren. Bedrijven financieren gemakkelijker fysieke projecten, omdat de resultaten op de foto kunnen.
We zijn aanwezig geweest met een informatiestand op de reünie van veteranen van de luchtmacht in Schaarsbergen, de Papoea solidariteitsdag in Utrecht en we hebben weer persoonlijk een check van € 1.000,= in ontvangst mogen nemen van de kringloopwinkel van de Stichting Vraag en Aanbod in Wychen. In verband met het 45 jarig bestaan van de Stichting KOOK zijn we ook langs geweest bij de 
kringloopwinkel in Alkmaar om de vrijwilligers een hart onder de riem te steken en te bedanken voor de steun die we ontvangen hebben.

4. Werkbezoek

Het tweejaarlijkse werkbezoek - voor steun en controle - heeft in de zomer van 2013 plaats gevonden. We zijn er in geslaagd om de basis te leggen om meer kinderen in het binnenland te steunen. Daarnaast zijn we er in geslaagd om de Panitia (ons lokale bestuur) met twee personen uit te breiden. In 2014 is daar een vrijwilliger bij gekomen. In 2014 is er dus geen werkbezoek afgelegd. In het tweejaarlijkse ritme zal er in 2015 dan weer een werkbezoek afgelegd worden.

5. Financieel beleid

Een deel van onze gelden was belegd in aandelen. Dit heeft tot enkele jaren geleden goede resultaten gehad. In 2013 brengen beleggingen amper iets op. Dus vinden we het risico van beleggen nu te groot om dit met van donateurs ontvangen gelden te doen. Besloten is tot een afbouw van de beleggingsportefeuille en in 2013 is twee derde van de portefeuille met een kleine winst verkocht. Tot slot zal de opbrengst van de gelden uit de eeuwige adoptie (beurzen bekostigd uit de rente van grote giften, die speciaal daarvoor gestort zijn) voortaan apart verantwoord worden en deze gelden zijn op een aparte bankrekening gezet.

Overzicht van onze resultaten 2014:

  Begroot Werkelijk
1. Inkomsten € 50.628,-   € 59.096,-
2. Kosten € 12.900,- € 11.321,-
3. Besteed aan doelstellingen    € 50.000,-    € 78.550,-
4. Tekort € 12.272,- € 19.454,-

Dit tekort is gepland beleid, omdat ons eigen vermogen groot genoeg is en best wat kleiner kan zijn. Daarmee kunnen er ook meer kinderen onderwijs volgen. Voor ons financieel verslag 2014 verwijzen we u naar onze site.

De complete jaarrekening is te downloaden; staat onder dit verslag.

6. Bestuurszaken
Het bestuur in Nederland bestaat volledig uit vrijwilligers die geen salaris ontvangen. De meeste bestuursleden declareren ook geen onkosten.
Hetzelfde geldt voor de vrijwilligers – niet bestuursleden – voor de Nieuwsbrief/Website, de financiële administratie en de twee vertalers.

Het bestuur bestond in 2014 uit:

Voorzitter:  Jan Heijs, Amsterdam

Secretraris:  Ton van Breemen, Beverwijk.

Penningmeester:  Wim Jong, Amersfoort (tot 31-12-2014).

Lid:  Cliff van Zon, Duiven (tot 31-12-2014).

Lid:  Jacques de Steur (tot 31-12-2014).

Per 31-12-2014 bestond het bestuur dus uit twee personen en neemt de voorzitter het penningmeesterschap tijdelijk op zich. (Begin 2015 is weer een derde bestuurslid gevonden.)
In 2014 heeft het bestuur in Nederland, zoals gebruikelijk, weer 4 keer vergaderd en nog een keer extra vergaderd ivm verschil van inzicht over het verbeteren van de samenwerking van ons bestuur in Merauke. Daarnaast heeft er in december 2014 een overleg plaats gevonden met 2 bestuursleden van de Stichting Yasanto, o.a. het bestuur van de STM Santo Antonius en de schoolvoor Poly techniek in de wijk Kelapa Lima, Merauke. Beide bestuursleden waren o.a. voor een week naar Amsterdam gekomen.

7. Propaganda en verantwoording

Ook in 2014 zijn weer twee Nieuwsbrieven verschenen.
Daarnaast is onze site verder verbeterd, met name tekstueel en qua indeling.

 

Tot slot is een wervende folder gedrukt over de redenen van bestaan en doelstellingen van PJNS.

Voor 2015 zijn de doelstellingen:

-  Continueren van beleid en verdere uitbreiding beurzen in het binnenland.

-  Versterking van het bestuur in Nederland met minimaal één lid en een penningmeester.

-  Werkbezoek aan Papoea en verbetering van de samenwerking in het bestuur in Merauke.

Tot zover het inhoudelijk jaarverslag 2014. 

Download hier het Jaarverslag 2014 (PDF) Download hier de Jaarrekening 2014 (PDF)

 

 

 

2013

Jaarverslag beleid Papoea Jeugd naar School.

 

  1. Inleiding.

Na de versterking van het bestuur van PJNS Nederland met een nieuwe voorzitter en een nieuw lid in 2012 is het bestuur van nieuw bloed voorzien en deels verjongd waarmee de continuïteit op de lange termijn beter is gewaarborgd. Nieuwe doelstellingen voor 2013 waren o.a. het vinden van nieuwe wegen voor nieuwe donateurs, het verstrekken van meer beurzen in het binnenland van Merauke omdat daar de deelname aan onderwijs maar 60% van de jeugd is (veel lager dan in Merauke) en het meer onder de aandacht brengen van Papoea onder de Nederlanders.

Tot slot is dit verslag een samenvatting van alle resultaten. Over alle resultaten wordt uitgebreid verslag gedaan in onze tweejaarlijkse Nieuwsbrief en op onze site www.pjns.nl Voor meer informatie dan in dit korte jaarverslag verwijzen we hiernaar.

 2.Resultaten in Papoea.

In 2013 is ook weer aan bijna 1200 jeugdigen een beurs verstrekt. Het hadden er iets meer kunnen zijn dan normaal als de aanvragen door de scholen en internaten allemaal correct waren in gediend. Maar we blijven streng op de voorwaarden voor verstrekking toezien om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt.

Een deel van de beurzen zijn voor het eerst in jaren per 2013 wat verhoogd i.v.m. de prijsstijgingen die in Indonesië hebben plaats gevonden n.a.v. het stoppen met het subsidiëren van benzine. Die werd daardoor 30% duurder met een prijsopdrijvend effect op vrijwel alles.

Bovendien is in het schooljaar 2013/2014 een beurs verstrekt aan 40 extra kinderen in Tanah Merah in het binnenland. Hiervoor is een nieuwe betrouwbare contactpersoon gevonden tijdens ons werkbezoek. Als het goed loopt kan dit aantal uitgebreid worden.

Ook wordt voor het eerst een school voor gehandicapte kinderen in Merauke ondersteund. Zulke scholen zijn er in Papoea amper en worden niet door de overheid bekostigd.

Extra gelden voor beurzen kwamen beschikbaar door: een kerstgift van de Stg. Zorgsaam (jeugdwerk) uit Tilburg en het Katholiek Jeugdwerk Antonius Lodewijk in Den Haag en Heijs Management Ondersteuning in Amsterdam (actief in de zorg en tbv beurzen voor de AKPER, opleiding voor verpleging.)

Tot slot hebben we door extra gelden in te zamelen in Nederland ook meer fysieke projecten kunnen financieren en uitvoeren:

- Stoelen en tafels voor de Technische school in Merauke                                              € 4.710,-

  (bekostigd door de personeelscommissie van het pensioenfonds APG)

-Boeken en schrijfgerei voor het project Kuda Mati, de armere wijken van Merauke     € 1.000,-

  (bekostigd door de Kringloopwinkel Wychen)

-Drie extra stapelbedden voor internaat Merauke (kinderen sliepen op de grond )     €     300,-

  (bekostigd uit donaties kennissen en familie Van Breemen)

- Renovatie o.a. keuken internaat ABBA in Merauke                                                   €  11.984,-

   (bekostigd door de Vastenaktie parochie Sint Athonius Abt, Scheveningen,

   uitvoering in 2014). Aangevuld door Cordaid met                                                     €    5.992,-+

Totaal opgehaald voor projecten                                                                                   € 23.986,-

 

 3.Resultaten in Nederland.

Het aantal donateurs, met name privé personen slinkt al jaren omdat velen van hen tot 1962 in Nieuw Guinea gewoond hebben maar inmiddels te oud worden of overlijden. Via PR komen we aan minder privé personen als donateur dan er weg vloeien. In 2013 is het aantal donateurs en adressen waaraan we de Nieuwsbrief versturen wel gestabiliseerd op ca 1000.

De doelstelling om meer gelden via bedrijven op te halen, en via deze bedrijven ook PR voor PJNS te voeren, is zeker gelukt. Drie bedrijven hebben beurzen gefinancierd en drie bedrijven hebben fysieke projecten gefinancierd. Bedrijven financieren gemakkelijker fysieke projecten omdat de resultaten op de foto kunnen. In 2014 zullen we naar mogelijkheden zoeken om ook beurzen in een zichtbare projectvorm te gieten.

 4.Werkbezoek.

Het tweejaarlijkse werkbezoek - voor steun en controle - heeft in de zomer van 2013 plaats gevonden. Dit jaar was de eerste keer voor onze nieuwe voorzitter. Onze secretaris is eveneens meegegaan. In twee weken tijd zijn zo’n vijftig gesprekken gevoerd, internaten en projecten bezocht. We zijn er in geslaagd om de basis te leggen om meer kinderen in het binnenland  te steunen. Daarnaast zijn we er in geslaagd om de Panitia (ons lokale bestuur) met twee personen uit te breiden.

 5.Financieel beleid.

Een deel van onze gelden was belegd in aandelen. Dit heeft tot enkele jaren geleden goede resultaten gehad. In 2013 brengen beleggingen amper iets op. Dus vinden we het risico van beleggen nu te groot om dit met van donateurs ontvangen gelden te doen. Besloten is tot een afbouw van de beleggingsportefeuille en in 2013 is twee derde van de portefeuille met een kleine winst verkocht.

Tot slot zal de opbrengst van de gelden uit de eeuwige adoptie (beurzen bekostigd uit de rente van grote giften, die speciaal daarvoor gestort zijn) voortaan apart verantwoord worden en deze gelden zijn op een aparte bankrekening gezet.

Overzicht van onze resultaten 2013:

1. inkomsten                                             € 58.006,-

2. kosten                                                   €   8.041,- (vrnl. Website, Nieuwsbrief en

    accountantskosten.)

3. Besteed aan doelstelling                      € 50.623,-

4. Tekort                                                    €      658,-

Dit tekort is gepland beleid omdat ons eigen vermogen groot genoeg is en best wat kleiner kan zijn. Daarmee kunnen er ook meer kinderen onderwijs volgen. Voor ons financieel verslag 2013 verwijzen we u naar onze site.

 

 6.Bestuurszaken.

Het bestuur in Nederland bestaat volledig uit vrijwilligers die geen salaris ontvangen en de meeste onkosten niet declareren.

Hetzelfde geldt voor de vrijwilligers – niet bestuursleden – voor de Nieuwsbrief/Website, de financiële administratie en de twee vertalers.

Door de versterking van ons bestuur in 2012 is Zuster José wegens ouderdom uit het bestuur getreden. Zij blijft nog wel actief als vertaalster van stukken (Nederlands-Indonesisch.)

Via een oproep in de Nieuwsbrief is een extra vrijwilliger gevonden voor het vertaalwerk ter ondersteuning van Zuster José.

In 2013 heeft het bestuur in Nederland, zoals gebruikelijk, weer 4 keer vergaderd en nog een keer extra vergaderd in november 2013.

Ook in 2013 zijn weer twee Nieuwsbrieven verschenen. Daarnaast is onze site inhoudelijk sterk verbeterd, ook qua tekst en opbouw.

Tot slot moesten we per 2013 ook voldoen aan de nieuwe ANBI eisen. Eigenlijk voldeden we hier al wel aan maar dat bleek niet op onze website. En dat laatste is nu juist een verplichting. We voldoen nu volledig, ook op onze site, aan de ANBI eisen.

 

Tot zover het inhoudelijk jaarverslag 2013.

 

PJNS © 2018 Stichting Papoeajeugd naar school ANBI | CBF | Jaarrekening

Ontwerp Muntz | Bouw en hosting ReveNew